Sulayıcılar ve Ceza Yönetmeliği

Sulayıcılar ve Ceza Yönetmeliği

                1-Bu Yönetmelik, Söke Ovası Sulama Birliğini oluşturan sulayıcıların birlik görev alanları içinde  çalışma usul ve esaslarını tespit etmek amacı ile 6172 Sayılı Sulama Birliği Kanununun 12.Maddesi ve Birlik Ana Statüsünün 32. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

                2-Bu yönetmelikte adı geçen:

                a)BİRLİK                              : Söke Ovası Sulama Birliğini,

                b)BAŞKAN                          : Söke Ovası Sulama Birlik Başkanını,

                c)DSİ                                     : Devlet Su İşlerini,

                d)SULAYICI                        : Söke Ovası Sulama Birliğinin görev alanları içinde,her ne şekilde olursa olsun,arazi,tarla,bağ ve bahçesini sulayan kişi ve kuruluşları ifade eder.

                3- A) BİRLİĞİN GÖREVLERİ:

                a)DSİ’ lerince imal edilip, işletmeye açılan beton, tersiyer,drenaj,servis yolları ve yedek kanallardan  meydana gelen şebeke ile sınırlı alanları tarif eder.

                b)Birliğin görevi; sorumluluk bölgesindeki beton, ark, bent ve diğer kanalların bakım-onarımını,  korumasını ve yenilenmesini yapmak.

                c)Birlik; beton, tahliye kılçık kanalların ark ve bentlerin temizliğini yaparak sulama için hazır bulundurmak.

                d)Başkanlık kararlarını yerine getirmek, Birlik Başkanından gelen yazılı ve sözlü talimatlara uymak ve ilgililere tebliğ ederek gerekli önlemleri almak.

                e)D.S.İ. normlarına uygun olarak bozulan kapakları yaptırmak, kapak harici kanallardan su alınmasını önlemek.

                f)Su talep bilgi formlarını ve ya beyannamelerinin zamanında verilmesi için sulayıcıları uyarmak.

                g)Sulama kanallarındaki arıza ve taşkınları önlemek, işin acil ve önemli olması halinde, Birliği, bölge insanını, muhtarları her türlü yayın ve haberleşme araçları ile halkı uyararak gerekli önlemleri almak.

                h)Su talep formu ve beyannamesi verilmemiş ve her nedenle olursa olsun Birlik’çe belirlenen süreler içinde, sulama ücretini ödememiş sulayıcılara, uygulanacak ceza-i müeyyideleri yapmak.

                ı)Sulama kanallarının temizlik, bakım, onarımları için İş ve İşçi Bulma Kurumundan, yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olanlardan karşılanmak üzere kalifiye elemanları istihdam etmekle birlik sorumludur. İşveren birliktir.

B) SULAYICILARIN GÖREVLERİ:

                a)Su talep bilgi form ve ya beyannamelerini her yıl Mart ayının 15’ine kadar Birlik merkezine teslim ederek, Birlik Başkanlığınca belirlenen ilk taksiti ödemek ve diğer taksitleri de taksit sürelerinde ödemek.

                b)Tarlasına su aldığı kapak ve kanalları korumak ve kanallarda hasar yapanları Birlik yetkililerine haber vermek.

                c)Sıra dışı ve kaçak su kullanmamak, sıra dışı ve kaçak su kullananları Birlik yetkililerine haber vermek.

                d)Kapak ayarları ile oynamamak, izinsiz köprü yapmamak, kanalları geçit için doldurmamak, bu hususlara riayet etmeyenleri Birlik yetkililerine bildirmek. İzinsiz priz yapmamak, sulama kanallarına zarar vermemek, servis yollarını bozmamak ve ters drenaj bağlantısı yapmamak.

                e)Ana ve Tahliye kanallarında gördüğü arıza ve taşkınları, ivedilikle Birlik yetkililerine haber vermek.

                f)Herhangi bir suretle temizlenmeyen kanalları birlik yetkililerine haber vererek temizlenmesini sağlatmak.

                g)Birlik Başkanlığınca alınan kararlara, verilen talimatlara uymak ve yerine getirmek. Belirlenen su sırası ve su kullanma talimatlarına uymak.

                h)Tarlalarını ortağa ve kiraya verenler, kiracı tarafından verilmemiş, beyanname ve ödenmemiş su bedelini ödemeyi kabul etmek. Su Talep Bilgi Formundaki belirlenen esas ve usullere uymak.

                C) TAHSİLAT İŞLEMLERİ:

                a)Birliğin gelirleri Bankalar ve Birlik tahsildarları tarafından yapılarak Bankadaki Birlik hesabında toplanır.

                b)Günlük Tahsilatlar, her gün saat 17:00 ye kadar Bankalardaki hesaplara Teslimat Müzekkeresi kesilerek yatırılır.

                c)Birliğe ait ödemeler çekle, alacaklılara Bankalarca ödenir.

                d)Sulama Bilgi Formunu veya Sulama Beyannamesini, Mart ayının 15’nine kadar vermeyen sulayıcılara, Tahakkuk edecek toplam sulama suyu ücreti üzerinden, aylık %5 (yüzde beş) Beyanname gecikme faizi uygulanır. Birlik Başkanlığınca doğal afet ve zorunlu nedenlerle, süre uzatımı verildiği takdirde, gecikme faizi uygulaması, verilen süreyi takip eden ayın birinci günüden itibaren başlar.

                e)Söke Ovası Sulama Birliğince bir yıl sonraki uygulanacak Sulama Suyu Ücret Tarifesi ve sulama suyu ücretlerinin ödeme taksitleri, ay olarak belirlenerek DSİ Bölge Müdürlüğü’nün onayına Müteakip yürürlüğe girer. Birlik ücret tarifesindeki, ödeme taksitlerini, gerekli yayın araçları ve Mahalli Gazetelerde ilan ederek gerekli duyuruyu yapar.

                f)Sulama suyu ücreti, ücret tarifesindeki ve ya Bütçe Kararnamesindeki belirlenen ay sonuna kadar, takside isabet eden alacağın tamamı peşin ve nakden tahsil olunur.

                g)Taksit süresi içinde ödenmeyen Sulama Suyu ücretlerine,6183 Sayılı Kanunun Hükümlerine göre belirlenen miktar ve oranda, aylık gecikme faizi tahakkuk ettirilir.

                h)Birlik mallarına verilen hasar ve zararları, tebliğ edilen süre içinde ödemeyen içinde (g) Fıkrası hükümleri uygulanır.

                I)Sulama suyu ücreti beyana dayandığından, Beyanda her türlü ücretlerin beyanı veren tarafından kabul edildiğinden, borcun nevi ve miktarı için, mükelleflere borç bildirimi ihbarnamesi gönderilmez.

                i)Taksit süresinde ödenmeyen alacaklar için ödeme emri tebliğ edilerek, Birlik alacakları,6183 sayılı kanunun Hükümlerine göre tahsil edilir.

                j)Sulama beyannamesi süresi içinde vermeyen mükellefler için suyun tarlaya verildiği tarih, Beyanname veriliş tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihe kadar gelen matrahtan işleyecek aylık %5 (yüzde beş) beyanname gecikme faizi ve sulama suyu ücreti tarh ve tahakkuk ettirilir. Sulama tarihinden önce taksit ve ya peşinat ödemesi varsa geçmiş tarihler için taksit miktarı ve ya peşinatına aylık 6183 Sayılı Kanunun Hükümlerine göre gecikme faizi tahakkuk ettirilir. Beyanname alınmadan tarlaya su verilmez. Birlik Başkanının belirlediği süreler içinde ödeme yapmayan su kullanıcıları hakkında alacak takibi borç kanunu, icra ve iflas kanunu hükümlerine göre yapılır.

                k)Mal sahibi tarafından, arazinin kiraya, ortağa verilmesi halinde verilmeyen beyanname ve ya beyanname verildiği halde ödenmeyen Sulama Suyu ücretinden mal sahibi ve ya mirasçıları şahsen ve müteselsilen sorumludur.

                l)(C) Fıkrasındaki maddeleri; Söke Ovası Sulama Birliğinin görev alanları içinde bulunan Büyük Menderes, Ana Tahliye ve D.S.İ. lerince işletilerek Söke Ovası Sulama Birliğine devredilen sulama tesislerinden her ne şekilde olursa olsun, kendi imkanları ile pompaj, cazibe şeklinde Sulama Suyu alanların tamamı için uygulanır.

                4-ÇALIŞTIRILACAK CİVARCILARLA İLGİLİ HUSUSLAR

                a)Sulama hizmetlerinde çalışacak işçiler, teknik ve tecrübeli kişiler arasından birlik yetkililerince seçilecek, Yedek kanallara isabet eden işçi sayısı yedek, tersiyer ve ara kanalların uzunluğuna hizmetin aksamamasına göre, Birlik Başkanlığınca, her yıl Sulama başlangıcından önce tespit edilecektir. İşçilerin temini Birlik Başkanlığınca sağlanacaktır.

                b)Sulama işçilerinin her türlü ödemesi ve sorumluluğu Birlik Başkanlığına aittir.

                c)Sulama ile ilgili kanallarda, bakım ve onarım işlerinin aksamaması için kanallara isabet eden işçilerin görev yerleri 24 saat esasına göre Birlik Başkanlığınca tespit edilecektir.

                d)Civarcı olarak tabir edilen sulama  işçilerinin görevleri, kanalların bakım onarımı, kanalların temizlenmesi, taşkınların önlenmesi Birlik Başkanlığınca görevlendirilen yetkililer ve teknisyenlerin talimat ve direktiflerini yerine getirmekle sınırlıdır. Gerektiğinde birliğin her türlü işine destek vermek üzere yönlendirilebileceklerdir.

                e)Sulama işçilerinin kendilerinin mobilet ve motobisikleti olacak, araçların temini işçiler tarafından, yapılan anlaşma hükümleri gereğince sağlanacaktır.

                f)Su dağıtım bölgelerinde işçilerin bulunduğu kulübe ve sahalar gece devamlı aydınlatılacaktır.

                g)Birlik Başkanlığınca görevlendirilen yetkili personel ve ya teknisyenlerin talimatlarına uymayan personel istihdam edilmesi halinde, yetkili personel ve ya teknisyenlerce düzenlenecek rapor doğrultusunda, raporda belirtilen hataların düzeltilmesi, Birlik Müdürlüğünce savunması yazılı olarak istenir. Yapılan yazılı bildirime rağmen,3 gün içinde, raporda belirtilen hataların ve ya eksikliklerin giderilmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın iş akdi sonlandırılarak ilişiği kesilir.

                5-CEZA HÜKÜMLERİ

1-Başkan Tarafından;

a) Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan birlik üyelerine suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin, iki katına kadar, bu fiillerin tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar,

b)Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar,

c) Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına, izinsiz olarak suladıkları her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar idari para cezası verilir.

                6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 12.Maddesinin (2) bendine istinaden, verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde birliğe ödenir.

2-Aşağıda tarifi yapılan, suç teşkil eden eylemler için:

İdari para cezaları yılı içerisinde sulama suyu ücret tarifesinde yer alan en yüksek sulama suyu ücretinin 2 katından başlar ve 40 katına kadar para cezası yazılır.

                a)Birliğin sorumluluk alanları içindeki kapakların ayarlarının sulayıcılar tarafından değiştirilmesi, bozulması halinde para cezası kesilir. Kapakların ayarlarını değiştirilmesi ile Birlik ve şahıslar adına bir zarar oluşmuş ise ayrıca tazmin edilir.

                b)Kapakları kıranlara, civataları sökenlere,

                c)Elinde yazılı izin belgesi olmadan kanallar üzerinde köprü yapanlara, kanalları doldurarak geçit yapanlara,

                d)İzinsiz yedek veya tersiyer kanallara motopomp (dürbün) kuranlara,

                e)Yedek ve tersiyer kanalları kıranlara,

                f)Sıra harici ve kaçak su kullananlar ile kullandıranlara,

                g)Projeye aykırı izinsiz beton kaplama kırarak priz yapanlara, ters drenaj hattı döşeyenlere,

                h)Kamulaştırma sahası içine inşaat yapanlara, tel örgü çekenlere, ağaç dikenlere, depo toprağı çekenlere vs…

                ı)Rasat kuyularına zarar verenlere,

               j)Kamulaştırma sahalarını zirai faaliyet amacı ile kullananlara para cezası kesilir.

                k)Birliğin DSİ’den devraldığı alan içerisinde kalan drenaj kanalları, sulama kanalları, servis yolları, sanat yapıları, sulama kapakları, şebekenin mütemmimcüzzü olan azmaklara(eski menderes yatakları) yapılan müdahaleler engellenir ve cezai müeyyideler uygulanır. Para cezası kesilir. Yapılan müdahaleden doğan zararın eski haline getirilmesi için yapılan harcamalar müdahale edenden ayrıca tazmin edilir.

6.5.maddedeki para cezalarını 30 katına kadar arttırmaya, Birlik Başkanı yetkilidir.

7.Bu yönetmelik Birlik Başkanının onayına müteakip yürürlüğe girer.

                7139 Sayılı kanun ve 31/10/2019 tarih 2019/1 numaralı DSİ denetim raporu “5.SONUÇ VE ÖNERİLER”   12.Maddesine istinaden “Meclis”  ,  “Birlik Meclisi“  ,   “Yönetim Kurulu“  ibareleri  “Birlik Başkanı“  ,  “Birlik Başkanlık Kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

27/01/2020

Ahmet Engin TURAN

Birlik Başkanı